Author = Ali Zarei
Number of Proceedings: 1

1 Brand image of Iranian athletes based on Schatzman dimension analysis
forough naghavi* , farshad tojari, Ali Zarei
Show Article